મોટું નિવેદન / ભારતની મદદ કરો, તેની હાલત બગડશે તો દુનિયા મુશ્કેલીમાં આવી જશે, જુઓ કોણે કહ્યું

Help India, if its condition deteriorates, the world will get in trouble, see who said

કોરોના પર US ડિપ્લોમેટ નિશા દેસાઇએ કહ્યું - "ભારતની મદદ કરો, જો એ મુશ્કેલીમાં હશે તો આખી દુનિયા મુશ્કેલીમાં આવી જશે"

Loading...