ટેક્નોલોજી / એક વાર ચાર્જ કરો અને બેટરી ચાલશે એક, બે નહીં પણ પુરા 28,000 વર્ષ, આ કંપનીનું અનોખું સંશોધન

A battery made from nuclear waste that can last 28000 years

જો તમે બેટરી ચાર્જ કરી કરીને થાકી ગયા છો તો તમારા માટે કામના સમાચાર છે. હવે એક એવી બેટરી બજામાં આવી ગઈ છે કે જેને એક વખત ચાર્જ કર્યા બાદ આગલા 28 હજાર વર્ષ સુધી ચાર્જ કરવાની જરૂર નહીં પડે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ