મધ્યપ્રદેશ / BF સાથે ધ કેરલા સ્ટોરી જોવા ગઈ GF, બહાર નીકળતા જ છોકરા પર કરી નાંખ્યો કેસ

GF went to watch The Kerala Story with BF, made a case on the boy on the way out

The Kerala Story News: યુવતીના કહેવા પ્રમાણે યુવક ધ કેરલા સ્ટોરી જોવા સંમત ન હતો, બાદમાં કોઈક રીતે તે ફિલ્મ જોવા જવા માટે રાજી થઈ ગયો અને ફિલ્મ જોયા બાદ યુવતીમાં હિંમત આવી અને પછી...

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ