પાટનગર બજેટ / ગાંધીનગરના વિકાસ માટે 1,259.85 કરોડનું બજેટ મંજૂર, આ નવીન જોગવાઈઓ કરાઇ

1,259.85 crore budget was approved for the development of Gandhinagar, these innovative provisions were made

નગરજનોની સુખાકારીમાં વધારો થાય તે માટે આરોગ્ય, શિક્ષણ, સ્વચ્છતા જેવા વિવિધ મુદ્દાઓને પ્રાધાન્ય આપીને નવીન જોગવાઈઓને મંજૂરી આપવામાં આવી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ