તમારા કામનું / CIBIL સ્કોર ઓછો છે? મેળવો ગોલ્ડ ઓવરડ્રાફ્ટ લોન, જાણો ફાયદા અને નુકશાન

know things about gold overdraft loan what is pros and cons

ગોલ્ડ ઓવરડ્રાફ્ટ સુવિધા ક્રેડિટ કાર્ડની જેમ કામ કરે છે. તમને ગોલ્ડ ઓવરડ્રાફ્ટ લોનમાં જે રકમ મળે છે તે તમારી ગોલ્ડ લોનની રકમ જેટલી હોય છે.

Loading...