તમારા કામનું / રૂ. 1,10,000નો લાભ આપતી વ્હાલી દીકરી યોજનામાં સરકારે કર્યો મોટો બદલાવ, ખોટા ધક્કા થશે બંધ

change in documents procedure of vhali dikari yojna here is the information about it

વ્હાલી દીકરી યોજનામાં થયો બદલાવ સમક્ષ અધિકારી કરેલ દંપતિના સોગંદનામાને બદલે હવે અનુસૂચિ મુજબના સ્વ-ઘોષણા (Self-Declaration) પત્ર રજુ કરવાનું રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ