મુંજવણ / 'મારા માથાના વાળ વધી ગયા છે..' બોર્ડ પરીક્ષાની હેલ્પલાઈનમાં ચિત્ર-વિચિત્ર સવાલોથી કાઉન્સેલર પણ મુંઝાઈ ગયા!

Picture Strange Questions on Board Exam Helpline

ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા હેલ્પલાઇનના નંબર પર રોજના 250થી પણ વધુ કોલ આવે છે: પરેશાન વાલીઓના ફોનનો મારો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ