મહામંથન / યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી-નેતાઓના ભ્રષ્ટાચાર બંધ થશે ? નિમણૂક-એડમિશનની વ્યવસ્થા પારદર્શક થશે? કાયદો આવે તો શું થશે?

Corruption of student-leaders will stop in the university? Recruitment-admission system will be transparent? What will...

રાજ્ય સરકાર દ્વારા આજે વિધાનસભામાં કોમન યુનિવર્સિટી બિલ પસાર બહુમતી સાથે પસાર થઈ ગયું છે. આ બિલને લઈને વડોદરા ખાતે તેમજ અન્ય યુનિવર્સિટીનાં અનેક પ્રોફેસરો દ્વારા વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. હવે આ બિલ પસાર થતા સેનેટ પ્રથા બંધ થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ