એજ્યુકેશન / ગુજરાતમાં નવી 68 માધ્યમિક સ્કૂલોને બોર્ડની મંજૂરી, મોટા ભાગની શાળાઓ અંગ્રેજી માધ્યમની

Board approval for new 68 secondary schools in Gujarat

ગુજરાતમાં નવી સ્કૂલ બનાવવા માટે 68 અરજીઓને મંજૂર કરાઈ છે. જ્યારે 166 અરજીઓને નામંજૂર કરી દેવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ