તમારા કામનું / વોટ્સએપ અને ઈમેલ પર આધાર દસ્તાવેજો શેર ન કરતા, સરકારે બહાર પાડી ચેતવણી, નહીંતર ફસાઈ જશો

Aadhaar UIDAI alerted public that govt doesnt ask for your pti pta documents over whatsapp or email

હાલમાં જ UIDAIએ વૉટ્સએપ અને ઈમેઈલનાં માધ્યમોથી આધારનાં દસ્તાવેજો ઓનલાઈન શેર કરવા બાબતે લોકોને ચેતવણી આપી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ