ગાંધીનગર / ગુજરાતની શાળાઓમાં શિક્ષકોની કેટલી જગ્યાઓ ખાલી? સરકારે વિધાનસભામાં આપ્યો જવાબ

Higher Secondary School 13013 Vacancies of Teachers in Secondary

Gandhingar news: બિન સરકારી અનુદાનીત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં 10,669 શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે. સરકારી માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં 671 જ્ઞાન સહાયકોની ભરતી કરી

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ