અપડેટ / કતારમાં મૃત્યુદંડની સજા પામેલા નેવીના 8 પૂર્વ ઓફિસરોને મળ્યા ભારતીય રાજદૂત; તૈયાર કર્યો માસ્ટર પ્લાન

Indian Ambassador meets 8 ex-Navy officers sentenced to death in Qatar; Prepared master plan

કતારમાં મૃત્યુદંડની સજા પામેલ આઠ ભૂતપૂર્વ નેવી અધિકારીઓને ભારતના રાજદૂત મળ્યા છે. અરિંદમ બાગચીએએ આ વિશે કહ્યું 'આ એક સંવેદનશીલ મુદ્દો છે પરંતુ અમારાથી જે થઈ શકશે તે કરીશું."

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ