પરિવહન સેવા / BRTSની આવકે છેલ્લાં 13 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડ્યો, વર્ષ 2022ની તોતિંગ કમાણીનો આંકડો આવ્યો સામે, ઝડપી મુસાફરી ગમી

BRTS revenues break past 13-year record, hit 2022 revenue figures, fast travel likes

AMTS દાયકાઓથી શહેરીજનોને નોકરી-ધંધાના સ્થળે કે શાળા-કોલેજ પહોંચાડી રહી છે. જોકે તેની સામે BRTSએ છેલ્લાં લગભગ સવા દાયકામાં લોકચાહના મેળવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ