અનોખી પ્રથા / VIDEO: ગુજરાતના આ ગામમાં પ્રસંગમાં રસ્તા પર રૂપિયા વેરવાની પરંપરા, લગ્નમાં કોથળા ભરીને વેર્યા રૂપિયા

VIDEO: Tradition of scattering rupee on the road on this occasion in this village of Gujarat

મહેસાણાના લિંચ ગામનો એક અચરજભર્યો વિડીયો વાયરલ. સામાજિક પ્રસંગમાં રૂપિયા રસ્તા ઉપર વેરવાની પ્રથા હોય સુંડલા મોઢે રૂપિયા વેરવામા આવ્યા હતા.

Loading...