તમારા કામનું / Video: Paytm FASTAGને કેવી રીતે Deactivate કરાવવું? જુઓ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ

Video How to Deactivate Paytm FASTAG? See the step by step process

29 ફેબ્રુઆરી પછી Paytm ફાસ્ટટેગ કામ કરશે કે નહીં? આ મુંઝવણ વચ્ચે લોકોના મનમાં એ પ્રશ્ન છે કે Paytm FASTag Deactivate કરાવવું હોય તો તેની પ્રોસેસ શું છે. જુઓ વિડીયો 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ