તમારા કામનું / ટિકિટ કન્ફર્મ છે પણ જો તમે ટ્રેન ચૂકી જાઓ, તો શું તમે બીજી ટ્રેનમાં બેસી શકો? જાણી લો રેલવેના આ નિયમ વિશે  

The ticket is confirmed but if you miss the train, can you board another train? Know about this railway rule

ટ્રેન ચૂકી જવાની સ્થિતિમાં સામાન્ય રીતે મનમાં પહેલો પ્રશ્ન એ આવે છે કે શું આપણે હાલની ટિકિટ પર જ આગળની ટ્રેનમાં ચઢી શકીશું? અથવા મારે ફરીથી ટિકિટ ખરીદવી પડશે? જાણી લો નિયમ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ