પેરિસ / 71 વર્ષીય યોગુ ગુરુ નીકળ્યો દેહનો સોદાગર, કહેતો, 'સેક્સ ભગવાનની દેન છે', 300 મહિલાઓને છોડાવાઈ

Sexual Act Was Approved By God

ફ્રાન્સના પેરિસમાં યોગને નામે વૈશ્યાવૃતિ કરાવી રહેલા એક ઢોંગી યોગ ગુરુની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઢોંગી યોગને નામે મહિલાઓનું યૌન શૌષણ કરતો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ