ગુડ ન્યૂઝ / સરકારી ભરતીની તૈયારીમાં કોઈ કચાશ ન રાખતા, આ 4 પરીક્ષાઓ જૂનના અંતમાં યોજાશે, CPT નહીં લેવાય

Leaving no stone unturned in preparation for government recruitment, these 4 exams will be held at the end of June, CPT will...

ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા અગાઉની પરીક્ષા અંગે જાહેરાત કરી છે. લાબાં સમયથી ઉમેદવારો જોઇ રહ્યા જોઈ રહેલા ઉમેદવારોની રાહનો અંત આવ્યો છે. હવે એક પરીક્ષાને બદલે અલગ અલગ 4 પરીક્ષા લેવાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ