તમારા કામનું / કોઈ નોકરી ન હોય, અથવા હાઉસવાઈફ હોવ તો પણ ભરવું જોઈએ ITR: જાણૉ કેમ અને શું થશે ફાયદા 

ITR should be filled even if there is no job, or if you are a housewife

ITR Filing News: ફાઇનાન્સ નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે, સ્વચ્છ ટેક્સ રેકોર્ડ જાળવવા માટે તમારે ITR ફાઇલ કરવી જોઈએ. જો તમે બેરોજગાર અથવા ગૃહિણી છો તો તમે NIL ITR ફાઈલ કરી શકો છો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ