કચ્છ / જેને GPSCની પરીક્ષામાં બેસવા નહોતી દેવાઈ તે મહિલા આવી રાજ્યમાં પ્રથમ, ગુજ. HCનો આદેશ ફળ્યો

Woman unable to give interview after delivery, GPSC conducts interview after HC order, woman comes first in SEBC category

આ મહિલાએ વર્ષ 2020માં GPSC દ્વારા GMDCમાં આવેલી ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટ વિભાગની આસિસ્ટન્ટ મેનેજર પોસ્ટ વર્ગ 2ની ભરતી માટે અરજી કરી હતી. જેનું પરિણામ 8 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ જાહેર થયું હતું.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ