નવું સોપાન / અમદાવાદમાં મહિલાઓ માટે કાંકરિયા ખાતે તૈયાર થયું શહેરનું પ્રથમ પિંક ટોઇલેટ, બેબી ફિડિંગ સહિત મળશે આવી સુવિધા

Pink toilets for women will be constructed at a total of 21 places in Ahmedabad

રાજ્યમાં પિંક ટોઇલેટ બનાવનાર અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ છે. જેમાં મહિલાઓ માટે ખાસ ચેન્જિંગ રૂમ, બેબી ફિડિંગ રૂમ સહિત સેનેટરી પેડ વેન્ડિંગ મશીન મુકાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ