બ્લેક મેજિક ફોર ગુડ / દર્દ હોય ત્યાં આ વસ્તુ રાખી દેવાની તરત દૂર ! આ ગામ કાળા જાદૂથી મટાડે છે બીમારીઓ, બધા પારંગત

If there is pain, keep this thing away immediately! This village cures diseases with black magic, everyone is expert

ભારતના આસામના મયોંગ ગામના લોકો એક ખાસ ચીજથી બીમારીઓ મટાડતાં હોવાનો દાવો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ