વિશ્વ / સુખી ઘરનું કપલ તો ગરીબ કરતાંય ગયું, બે પૈસા માટે એરપોર્ટ પર નવજાતને રઝળતું મેલીને ફરાર

Couple Refuse to Pay for Babys Ticket at Israel airport

ઈઝરાયલનાં એક એરપોર્ટ પર દંપતી પોતાના બાળકની ટિકિટ ન હોવાથી તેને ચેક-ઈન કાઉન્ટર પાસે ત્યજીને યાત્રા માટે આગળ વધી ગયાં...

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ