આરોગ્ય / જો-જો આવી ભૂલ કરતા, નહીં તો તમારી આંખો નબળી થઇ જશે, ધ્યાનમાં રાખજો આ બાબત

Your carelessness can also cause damage to the eyes

આંખો શરીરનું મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. ઘણા લોકો તેની આંખોને લઈને બેદરકાર બની જાય છે. જે તમારા માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ