નારી શક્તિ વંદન / BIG BREAKING: મહિલા અનામત બિલ 2/3 બહુમત સાથે લોકસભામાં પાસ: તરફેણમાં 454 તો વિરુદ્ધમાં માત્ર 2 મત પડ્યા

Women's Reservation Bill passed in Lok Sabha with 2/3 majority:

લોકસભા અને વિધાનસભા બેઠકોમાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામતના નિર્ણય અંગેના મહિલા આરક્ષણ બિલ મામલે લોકસભામાં પરચીઓ દ્વારા વોટીંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ