ક્યારે મળી શકે / પત્ની પતિ કરતાં વધારે કમાતી હોય તો ભરણપોષણની હકદાર નહીં, કોર્ટનો મોટો ચુકાદો

Wife earns more than man, Mumbai sessions court upholds no-maintenance order

ભરણપોષણને લઈને મુંબઈ સેશન્સ કોર્ટનો એક ચુકાદો એવો આવ્યો છે જો પત્ની પતિ કરતાં વધારે કમાતી હોય તો તે ભરણપોષણની હકદાર નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ