મહામંથન / મા-બાપને સંતાનો તરછોડી કેમ દે છે? ઢળતી વયે મા-બાપે રિબાવવું પડે એ સભ્ય સમાજને શોભે છે?

Why do parents let their children leave? Is it appropriate for the society to have to rebuke its parents as they age?

વૃદ્ધ મા-બાપથી સંતાનોએ મોં ફેરવ્યાના કિસ્સા વધ્યા છે. હડમતિયાના ખોખર ગામના વૃદ્ધ મા-બાપની હાલત કફોડી છે. મા-બાપ અશક્ત છે, સંતાનો સામે જોતા નથી. મા-બાપને હવે વૃદ્ધાશ્રમનો જ આશરો છે. વૃદ્ધ અને અશક્ત મા-બાપને સંતાનો તરછોડી કેમ દે છે?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ