તમારા કામનું / બીજાની ટિકિટ પર પણ કરી શકાય છે ટ્રાવેલ, આ રીતે ઉઠાવો ભારતીય રેલની આ ખાસ સુવિધાનો લાભ

transfer your confirm train ticket to your family members

જો તમને તહેવારોમાં કન્ફર્મ ટિકિટ ન મળે તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી, તમે કોઈ બીજાની ટિકિટ પર મુસાફરી કરી શકો છો. ટીસી પણ તમને આ માટે ના પાડી શકે નહીં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ