ગાંધીનગર / ગુજરાતમાં બદલીનો ઘાણવો યથાવત્, 18 નાયબ સચિવ કક્ષા વર્ગ-1ના અધિકારીઓની બદલી, જુઓ લિસ્ટ

Transfer of Deputy Secretary level officers before Lok Sabha elections

રાજ્યમાં બદલીનો દોર યથાવત છે ત્યારે સચિવાલય સેવા વર્ગ-1ના નાયબ સચિવ કક્ષાના અધિકારીઓની બદલી થઈ છે. 18 નાયબ સચિવ કક્ષાના અધિકારીઓની બદલીના આદેશ સામાન્ય વહીવટ વિભાગે કર્યા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ