ભારે કરી! / તાજમહેલના આરસનો રંગ થઈ રહ્યો છે લીલો, નાના-નાના જીવડાઓ છે જવાબદાર, તંત્રનું વધ્યું ટેન્શન

Taj Mahal's marble is turning green, tiny germs are responsible, increased tension in the system

તાજમહેલનો સફેદ આરસ લીલો દેખાઈ રહ્યો છે અને આ એક જંતુને કારણે છે જે તેના બદલાતા રંગ માટે જવાબદાર છે. ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) કહે છે કે તાજમહેલ આ નાના જંતુઓથી જોખમમાં છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ