તમારા કામનું / 11 મહિનાનું જ કેમ હોય છે ભાડા કરાર? શું મકાન માલિકોને મળે છે ફાયદો

only for 11 months rule of rent agreement in india

ભાડા કરાર ક્યારેય એક વર્ષ માટે કરવામાં આવતુ નથી. તે હંમેશા 11 મહિના માટે જ બનાવવામાં આવે છે, જાણો તેની પાછળનું કારણ?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ