સુર બદલાયા / ભારતીયોએ પાવર બતાવ્યો તો શુભની હવા નીકળી ગઈ: કોન્સર્ટ રદ્દ થતાં બોલ્યો 'ભારત મારો પણ દેશ...', લોકોએ કહ્યું પૈસા માટે દેશભક્તિનું નાટક કરે છે

india is my country punjabis do not need to give proof of patriotism canadian rapper shubh

Canadian Rapper Shubh: ખાલિસ્તાની સમર્થક શુભજીતનો ભારતમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે. શુભ પર ખાલિસ્તાની ગ્રુપને સમર્થ આપવા અને ભારતનો ખોટો નક્સો શેર કરવાનો આરોપ છે. પ્રો ખાલિસ્તાની-કેનેડીયન રેપર શુભનો મુંબઈ કોન્સર્ટ રદ્દ કરવામાં આવ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ