તમારા કામનું / જો-જો તમે તો નથી કરી રહ્યાં ને આ ભૂલ? નહીં તો બંધ થઇ જશે Phone Pay-Google Payની UPI આઇડી

if you are not making this mistake? Otherwise UPI ID of Phone Pay-Google Pay will be closed

જો તમે તમારા UPI ID સાથે એક વર્ષ સુધી કોઈ ટ્રાન્જેક્શન કર્યો નથી, તો તે 31 ડિસેમ્બર પછી બંધ થઈ જશે. NPCIએ Google Pay, Phone Pay અને Paytm જેવી થર્ડ પાર્ટી એપ્સને આ સૂચના આપી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ