બિઝનેસ / ગુજરાતમાં FDIનું રોકાણ મંદ પડ્યું: જાણો કેટલા ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો, 2020-21 બાદ સતત જઇ રહ્યું છે ડાઉન

FDI investment in Gujarat has slowed down. Here, FDI has dropped 30 percent in the first 6 months of 2023-24

Business news: ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં 18,884 કરોડનું રોકાણ આવ્યું છે જ્યારે વર્ષ 2022-23માં ગુજરાતને 26,866 કરોડનું FDI મળ્યું હતું

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ