કામની વાત / ખેડૂતો માટે મોટા સમાચાર, યુરિયા-DAP ખાતરના ભાવ જાણી લેજો, જો વધારે લેવાય તો સરકારનો કરો સંપર્ક 

Big news for farmers, Know the price of urea-DAP fertilizer

"ખાતરમાં કોઈ ભાવ વધારો નથી થયો"  ક્યાંય ખાતર મોંઘુ મળતું હોય તો ખેડૂત સરકારનો સંપર્ક કરે: સંઘાણી 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ