બનાસકાંઠા / ...નહીં તો પશુ પાલકોને દૂધના રૂપિયા કે ભાવફેર નહીં મળે, બનાસ ડેરીની દૂધ મંડળીઓને સ્પષ્ટ સૂચના

A clear instruction by Banas Dairy to the Milk Mandals to deposit the bank accounts of the cattle rearers in Banas Bank

Banaskantha News: દૂધ મંડળીઓ દ્વારા પશુ પાલકોના બેંક ખાતા બનાસ બેંકમાં ખોલાવવામાં આવશે, બનાસ ડેરીની સૂચના બાદ દૂધ મંડળીઓએ પશુ પાલકોના ખાતા ખોલાવવા માટે ડેક્યુમેન્ટ જમાં કરવાનું શરૂ કર્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ