તમારા કામનું / Emergency Alert! શું તમારા મોબાઇલમાં પણ આવ્યો છે આવો મેસેજ? તો પહેલા જાણી લો તેનો અર્થ, પછી K કરજો

The government sent a message and tested the Emergency Alert System

ભારત સરકાર દ્વારા અનેક સ્માર્ટફોન પર મોકલવામાં આવેલ Emergency Alert System નું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ