સક્સેસ સ્ટોરી / IASની જોબ છોડી કર્યો બિઝનેસ, આજે 14000 કરોડનો માલિક, 16 વર્ષે AIIMS પરીક્ષા કરી હતી પાસ

Roman Saini left IAS officer job after a year to create a Rs 14,000 crore company

22 વર્ષની ઉંમરમાં IASની મુશ્કેલ પરીક્ષા પાસ કરી રોમન સેની 23 વર્ષની ઉંમરમાં ગવરમેન્ટ ઓફિસર બની ગયા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ