ઘટસ્ફોટ / આણંદ કલેક્ટર કચેરી કાંડ: આરોપી જે.ડી.પટેલે એવું ગ્રુપ તૈયાર કરેલું જેમાં બારોબાર થતા આવાં સેટિંગ, નાયબ મામલતદારની પણ સંડોવણી!

J.D.Patel prepared such a group in which such setting occurs repeatedly

Anand News: આરોપી જે.ડી.પટેલે બનાવેલા ગ્રુપમાં નાયબ મામલતદારોને અપાતી ક્રીમ પોસ્ટિંગ, ગ્રુપમાં હતા તમામ કચેરીના નાયબ મામલતદાર

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ