તમારા કામનું / જો તમારું છે પણ ડિમેટ એકાઉન્ટ, તો ફટાફટ પતાવી દો આ કામ નહીંતર..., 30 છે અંતિમ તારીખ

 demat account nomination last date 30-september

30મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ડીમેટ ખાતામાં નોમિની નોંધણી કરાવી લેવા જણાવાયું છે, નોમિની નોંધણી માટે છેલ્લી તા 30મી સપ્ટેમ્બર હોવાથી ડીમેટ ખાતામાં નોમિનીની નોંધણી નહી કરનારનું ડીમેટ એકાઉન્ટ ફ્રીઝ પણ થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ