ચાર્જિસ / પોસ્ટ ઓફિસની સેવિંગ સ્કીમ્સમાં પૈસા જમા કર્યા છે તો તમારા માટે છે કામના સમાચાર, આટલા ચાર્જિસ વસૂલાય છે

know post office savings scheme services charges check full details

જો તમે પણ પોસ્ટ ઓફિસની સ્મોલ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સમાં રોકાણ કરો છો તો આ અલગ અલગ ચાર્જિસ વિશે જાણી લો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ