આરોગ્ય / શું ડેન્ગ્યુના મચ્છરો દિવસમાં ડંખે? પગ પર કરડતા મચ્છરો ડેન્ગ્યુના જ હોય?, હેલ્થ એક્સપર્ટનું લૉજિક જાણી લેશો તો માંદગીથી બચી જશો

Dengue is caused by the bite of Aedes mosquitoes

ડેન્ગ્યુના મચ્છર એક વખત કરડે ત્યારબાદ એક બે દિવસમા તેના લક્ષણ દેખાવાની શરૂઆત થય જાય છે. બચવા આટલું કરો!

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ