ઉતાવળ રાખજો / હાલ સોનું ખરીદવા માટે છે સોનેરી તક, ચેક કરો લેટસ્ટ રેટ

Now there is a golden opportunity to buy gold, check the latest rate

આજે સોનાની કિંમત 52 હજારથી નીચે જોવા મળી ત્યાં સામે ચાંદીની કિંમત આજે 57 હજારથી વધુ જોવા મળી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ