નિયમ / એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં વાહન લઈ જશો ત્યારે રજીસ્ટ્રેશન બાબતે આપી શકે છે સરકાર મોટી રાહત

Motor Vehicle Act Re-Registration Of Personal Vehicles Becomes Easier After Shifting From One State To Another

નોકરીયાત લોકોનું જ્યારે ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યારે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં વાહનના રી-રજિસ્ટ્રેશનમાં ઘણી પરેશાની થાય છે. ત્યારે સરકારે હવે મોટી રાહત આપી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ