ખૂબ કામની માહિતી / મોબાઈલ ખોવાઈ જાય કે ચોરાઈ જાય ત્યારે તરત કરજો આટલું કામ, કોઈ નહીં વાપરી શકે, લાજ રહી શકે તમારી

how to block stolen mobile or lost phone by ceir portal and tracking lost or stolen mobile phone

જો તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ જાય કે ચોરાઈ જાય ત્યારે સૌથી પહેલા તમે CEIRની વેબસાઈટ પર જઈને ફરિયાદ કરી દેજો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ