દેકારો / જલેબી માંથી નીકળી જીવાત: નાસ્તો કરવા ગયેલા ધારાશાસ્ત્રીને થયો કડવો અનુભવ, તાપીના વ્યારાનો વીડિયો

Moths out of Jalebi in Tapina Vyaras Bharat Sweet

તાપીના વ્યારામાં નાસ્તો કરવા ગયેલા ધારાશાસ્ત્રીએ મંગાવેલ જલેબીમાંથી જીવાત નીકળતા બેકરીમાં દેકારો બોલી ગયો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ