નિર્ણય / પાણી માટે કેન્દ્ર સરકારની લેવી પડશે મંજૂરી, નવા અને જૂના બોરવેલ માટે રૂ.10000 આપીને લેવી પડશે NOC

Water will have to be sought from the Central Government for approval, for new and old borewells Rs.

કેન્દ્ર સરકારના જળ સંપત્તિ વિભાગનો મહત્વનો નિર્ણય હવે બોર બનાવવા માટે સરકારની મંજૂરી લેવી પડશે, બોરવેલ માટે સરકારની NOC લેવા રૂ. 10 હજારનો ચાર્જ ભરવો પડશે,

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ