પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

ઈલેક્શન લાઈવ અપડેટસ વધુ જુઓ

ઈલેક્શન બ્રેકિંગ ન્યૂઝ વધુ જુઓ

Gujarat Election News બધુજ જુઓ

ગુજરાતની હૉટ-સીટના હાલ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ