રિસર્ચ / પૃથ્વી પર એક એવી જગ્યા મળી જ્યાં જીવન શક્ય નથી, જાણો કેમ ...

There is a place on earth where life is not possible

સંશોધનકારીઓએ પૃથ્વી પર એક એવા જ્વલનશીલ વાતાવરણની શોધ કરી છે કે જ્યાં જીવન શક્ય નથી. આ શોધનો હેતું જીવનની શક્યતાઓને ઓચી કરનારા ઘટકો વિશે પ્રાથમિક માહિતી મેળવવા માટેનો છે. આ જગ્યા ઈથોપિયાનાં ડૈલોલમાં જિયો થર્મલ વિસ્તારોનાં ગરમ અને ખારા તળાવોની છે. આ તળાવોમાં કોઈ પણ પ્રકારનાં નાનાં સુક્ષ્મ જીવો પણ જોવા નથી મળતાં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ