નિર્ણય / સ્ક્રેપ પોલિસી : 2005 પહેલાનું વાહન હોય તો ગુજરાતીઓ ધ્યાન રાખજો, સરકાર લેવા જઈ રહી છે મહત્વનો નિર્ણય 

Scrap policy: If there is a vehicle before 2005, Gujaratis should be careful, the government is going to take an important...

નવા નિયમો પ્રમાણે વર્ષ 2005 પહેલાંના વાહનો સ્ક્રેપ થશે, ગુજરાતમાં ટુવ્હીલર અને ફોર વ્હીલરને 15 વર્ષની મર્યાદા અપાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ